Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Regler


Indmeldelse

Udmeldelse

Sygdom og fravær / refusionsopgørelse
 

Omlægning af undervisning
 

Betaling

Rabat / nedsat betaling

Instrumentleje

Udenbys elever


Persondatapolitik

Indmeldelse

Sæsonen følger skoleåret. Den starter 1. september og slutter i maj/juni.
Dans, Billedskolen og Filmværkstedet starter i 3. uge af september og slutter i april.
Se under fanebladet 'Sæson- og ferieplan' hvilken dato, din undervisning slutter.

Indmeldelse er for én sæson ad gangen og gælder hele sæsonen.
Hvis du får plads efter sæsonstart, er indmeldelse for resten af sæsonen. Undervisningsgebyret vil blive reguleret, så du først betaler fra den dato, du starter.
Både nuværende elever og elever på venteliste skal tilmelde sig hver sæson. Hvis man gør det inden tilmeldingsfristen, bevarer man sin anciennitet.

For tilmelding: klik på fanebladet TILMELDING.

Udmeldelse

Tilmelding er bindende for hele sæsonen.

De tre første måneder betragtes dog som prøveperiode.
Udmeldelse fra MUSIK kan således ske med virkning pr. 30. november og skal være kontoret i hænde senest 10. november kl. 12.
Udmeldelse fra DANS, BILLEDSKOLEN og FILMVÆRKSTEDET kan således ske med virkning pr. 31. december og skal være kontoret i hænde senest 30. november.

Ved flytning fra kommunen eller længerevarende sygdom kan udmeldelse dog ske mod dokumentation og kun skriftligt (pr. mail) til kontoret med minimum én måneds varsel før den 1. i en måned.

Følgende gælder IKKE som udmeldelse:
- Udmeldelse efter tidsfristen
- Manglende betaling
- Ingen deltagelse i undervisningen
- Hvis undervisningen permanent overtages af vikar
- Mundtlig udmeldelse
- Udmeldelse til læreren

Udmeldelse kan KUN ske skriftligt (gerne pr. mail) direkte til kontoret, og inden for tidsfristen.

Mailen skal sendes til: musikhoejskolen(at)musikhoejskolen.dk

Sygdom og fravær / refusionsopgørelse

Ved musiklærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen via mail eller sms. Om muligt erstattes undervisningen senere inden for Frederiksberg Kommunes skoleferieplan, eventuelt i form af ekstra fællesaktiviteter.

Tilbagebetaling finder sted fra og med tredje aflyste undervisningsgang. Beløb under kr. 110 refunderes ikke. Eventuel refusion finder sted samlet for hele skolen efter sæsonens afslutning, ultimo juni måned. For gentilmeldte elever fratrækkes et eventuelt beløb i 1. rate i ny sæson.

Er en elev syg eller fraværende, erstattes timen ikke. Ifald undervisningen permanent overtages af vikar, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Omlægning af undervisning

I forbindelse med større arrangementer, rejser og koncerter kan den faste undervisning, både solo og hold, blive aflyst.
Aflyst undervisning, for de elever der er omfattet af disse arrangementer, vil ikke blive erstattet.

Afbud

Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at komme til en undervisningstime skal du melde afbud direkte til din lærer pr. sms eller mail. Se kontaktinfo under fanebladet 'Lærere' eller ved at logge ind på din elevside.

OBS! Afbud kan IKKE sendes via folkeskolernes elev-/forældreintra.

Betaling sæson 2019/20

     
Musikhøjskolen / Dans    

1. rate:

15. august 2019

 

 

2. rate:

1. januar 2020

 

 

       
Billedskolen / Filmværkstedet    
1. rate: 15. september 2019    
2. rate: 1. januar 2020    
       
Instrumentleje    
1. rate: 1. oktober 2019    
2. rate: 1. marts 2020    
       
Priser
Se venligst under de enkelte fag.
 
   

Indbetalingskort
Hver rate opkræves separat via indbetalingskort sendt pr. mail.
Indbetalingskort kan også hentes på elevens side.

Manglende/mistet indbetalingskort
Hvis du ikke modtager, eller du mister dit indbetalingskort, kan du hente det selv på elevens side. Du finder det på forsiden eller under 'Mine stamdata', fanebladet 'Betaling'.

Klik her for login
 

 

Søskenderabat

For søskende, der er under 18 år ved 1. undervisningsgang, betales fuld pris for det barn, der betaler den højeste rate, mens der til øvrige søskende ydes en rabat på 25%.

Søskenderabatten findes automatisk i elevsystemet via betalerens cpr. nummer. Hvis du ønsker søskenderabat, skal du tilmelde hver søskende med samme betaler.

Nedsat betaling - Musikundervisning

Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelse har afsat en pulje til nedsættelse af deltagerbetaling til musikundervisning til fordeling blandt elever fra hjem i Frederiksberg Kommune med lav husstandsindkomst.

Den nedsatte betaling bliver fordelt mellem 100% fripladser, 66% fripladser og 33% fripladser. Den nedsatte betaling følger de samme indkomstgrænser som kommunens daginstitutioner op til en husstandsindkomst på kr. 425.694. Indtægtsgrænsen forhøjes med kr. 62.139 for enlige forsørgere. Der skal søges hver sæson.

Hvis antallet af berettigede ansøgninger ikke kan dækkes af den afsatte pulje, vil alle berettigede ansøgere stadig modtage tilskud, men i reduceret omfang.

Ordningen er forbeholdt hjemmeboende elever under 18 år. Ansøgningen er for én sæson ad gangen.

Ansøgningsfrist sæson 2019/20
Ansøgningsfristen er 24. maj 2019.
OBS! Man skal altid søge inden for fristen, også selvom man endnu ikke ved, om man får plads.
Du kan ansøge efter fristen. Hvis der ikke er flere midler i puljen, kommer du automatisk på venteliste.

Ansøgning
- Der kan ansøges på online tilmeldingen, eller
- Ansøgningsskema kan downloades som pdf fil eller afhentes på skolens kontor.

Forskudsopgørelse(r)
Kopi af nyeste forskudsopgørelse(r) for husstanden skal vedlægges.
OBS! OBS! Vær opmærksom på, at du afleverer den rigtige forskudopgørelse:
Skattepligtig indkomst skal fremgå af forskudsopgørelsen. Klik på 'Se beregning (pdf)', når du er logget på skat.dk, fanebladet 'Forskudsopgørelse'.

Ansøgning og forskudsopgørelse(r) kan mailes til os.

Instrumentleje

Det er i begrænset omfang muligt at leje instrumenter på Musikhøjskolen. Begyndere har fortrinsret, og forsikring er obligatorisk.

Leje af instrumenter aftales med din lærer.

Den underskrevne kontrakt afleveres til kontoret inden 8 dage.
 
Lejen er kr. 90 pr. måned og betales i to rater, 1. oktober  og 1. marts. Der opkræves ikke oprettelsesgebyr, og der ydes ingen refusion, hvis instrumentet tilbageleveres inden ratens ophør.

Lejebetingelser

Lejeperiode
Instrumenter kan lejes for én sæson ad gangen, efter særlig aftale dog for to sæsoner. Herefter forventes det, at man selv anskaffer et instrument.
Hvis Musikhøjskolen har lejet instrumentet til eleven på en anden musikskole og denne ønsker instrumentet tilbage før udlejningsperiodens udløb, hjemkalder vi instrumentet med samme varsel, som vi får fra musikskolen. Evt. for meget indbetalt leje returneres.

Forsikring
Lejer hæfter økonomisk for enhver beskadigelse eller bortkomst af instrumentet. Det anbefales at undersøge, om egen familieforsikring dækker lejet instrument, og hvis ikke, at lejer tegner særskilt instrumentforsikring. Ved skader eller bortkomst skal Musikhøjskolens kontor kontaktes straks.

Vedligeholdelse / skader
Instrumentet overtages af lejer i spilleklar stand. Almindelig vedligeholdelse i lejeperioden påhviler lejeren. Eventuelle større skader, som opstår i lejeperioden, og som tydeligt er et resultat af almindelig nedslidning, repareres af Musikhøjskolen. I hvert enkelt tilfælde foretager Musikhøjskolen en vurdering af skaden.
 

Særlige forhold vedrørende udenbys elever

Elever, der ikke er bosat i Frederiksberg kommune, kan normalt ikke optages. Undtaget er besættelse af evt. ledige pladser. Udenbys elever optages for én sæson ad gangen.

Priser for udenbys elever

  • Den almindelige undervisningstakst på lige fod med elever fra Frederiksberg kommune. Taksterne står under de enkelte fag.
  • Tillagt et administrationsgebyr på kr. 270 pr. elevplads pr. sæson ved optagelse.
  • Tillagt for instrumentstarterhold og 15 min. instrumentalundervisning kr. 3.050 pr. elevplads pr. sæson.
  • Tillagt for 25 min. instrumentalundervisning kr. 5.090 pr. elevplads pr. sæson.
  • For skolens øvrige hold, kor og sammenspil betales kun den almindelige undervisningstakst plus administrationsgebyr.

Beløbene gælder for sæson 2019/20.

  

Persondatapolitik

Nedenfor kan du hente vores Persondatapolitik. Alle spørgsmål herom kan rettes til souschef Thorbjørn Kjærgaard på mail.